Medezeggenschap

Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad. Daarmee wordt invulling gegeven aan de Wet Medezeggenschap waarin is opgenomen hoe de inspraak is geregeld binnen het onderwijs.

De Medezeggenschapsraad van de Wim Monnereauschool bestaat uit:

Voorzitter: Henriette Reeder, ouder
Secretaris: Margreet van der Laan, personeel
Penningmeester: Marjon Brugge, personeel
Lid: Evelien de Boer personeel
Lid: Erwin Landkroon, ouder
Lid: Jan-Hein Meissner, ouder

Zij hebben adviesrecht en/of instemmingsrecht in een groot aantal zaken die de school betreffen.

De directie is geen lid van de MR. Wel is de directie als adviseur aanwezig en kan om advies of toelichting worden gevraagd. Agendapunten die o.a. aan de orde komen zijn: het schoolplan, het formatieplan, ouderbetrokkenheid, de schoolgids en verkeersveiligheid rondom de school.

De vergaderdata zijn meestal op de maandagen.  Tijdstip: 20.00-21.30 uur in de teamkamer van de school.