Ouderbetrokkenheid

In september gaan wij van start met een introductie/contactavond met de leerkracht en de ouders van ieder kind afzonderlijk.
De gesprekken vinden na elkaar met de groepsleerkrachten plaats. Op deze avond krijgen de betreffende ouders van de
leerling de gelegenheid om aan de hand van een vragenlijst over hun eigen kind te vertellen. De avond is ook bedoeld voor
de eerste kennismaking met de (nieuwe) juf of meester. De algemene informatie, zoals regels en afspraken, financiën,
toestemming verstrekken telefoonlijsten van medeklasgenoten, toestemming verstrekken medicijnen, opgaveformulieren
ouderparticipatie enz. wordt in een informatieboekje vooraf verstrekt.
In februari volgt de tweede contactavond voor de ouders waarop de toetsgegevens worden besproken. In juni vindt het
derde oudercontact plaats.
Ouders van leerlingen die tijdens het schooljaar op onze school worden geplaatst worden binnen twee weken uitgenodigd
voor het introductiegesprek. Huisbezoeken vinden plaats wanneer er op welke wijze dan ook aanleiding voor is.